Terms and Conditions

De “Cliënt” is de eigenaar en/of aanbieder van het dier, gevestigd op bovenstaand adres;
De “Dierenartsenpraktijk” is de rechtspersoon DAP Equinox CVBA, gevestigd te Kasterlee. Vertegenwoordigd door de zaakvoerders van de Dierenartsenpraktijk.

Komen hierbij overeen:

Artikel 1: Definities

“Behandeling”: het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en onderzoek, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;
“Overeenkomst”: deze overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van een Behandeling;
“Patiënt”: een dier dat voor Behandeling wordt aangeboden aan de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door het aanbieden van de Patiënt door de Cliënt, aanvaarding daarvan door de Dierenartsenpraktijk en ondertekening van deze Overeenkomst. Indien een aanbieder geen eigenaar van de Patiënt is, is hij gehouden de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te komen ingeval de eigenaar de tot stand gekomen Overeenkomst betwist.

Door het aangaan van deze Overeenkomst gaat Cliënt akkoord met:

  1. de kosten van de Behandeling en verplicht zich deze te zullen voldoen.
  2. Op verzoek van de Dierenartsenpraktijk dient Cliënt bij het aangaan van de Overeenkomst een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
  3. In bijzondere gevallen kan de Dierenartsenpraktijk de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de kliniek te maken kosten voor Behandeling of vooruitbetaling van de te maken kosten al dan niet contant, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen

De Dierenartsenpraktijk heeft bij de Behandeling een inspanningsverplichting. De Dierenartsenpraktijk is niet verplicht tot enige specifieke Behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald resultaat. De Dierenartsenpraktijk stelt in dit verband eenzijdig de inzet van personeel en eventueel studenten vast.

De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de Behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande (extra) kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur. Indien de Patiënt niet of niet binnen de afgesproken termijn wordt opgehaald, kan de Dierenartsenpraktijk een aangetekend schrijven aan de Cliënt sturen, met de mededeling dat indien de Patiënt na het verstrijken van zeven werkdagen na dagtekening van dit schrijven nog niet is opgehaald, de Cliënt geacht wordt een onherroepelijke volmacht te hebben verleend aan de Dierenartsenpraktijk om naar goeddunken te beschikken over de Patiënt.

Indien de Patiënt tijdens de Behandeling op de Dierenartsenpraktijk overlijdt, zal de Dierenartsenpraktijk voor rekening van de Cliënt zorg dragen voor de afvoer van het stoffelijk overschot. In geval de Patiënt op een andere huisvestingsplaats dan de Dierenartsenpraktijk overlijdt, draagt de Dierenartsenpraktijk geen zorg voor de afvoer van het stoffelijk overschot. De Cliënt kan informatie opvragen bij de Dierenartsenpraktijk omtrent de mogelijkheden van cremeren/begraven. De crematie/begrafenis komt voor rekening van de Cliënt.

In het kader van de interne medische kwaliteitscontrole of wetenschappelijk onderzoek kan op alle in de Dierenartsenpraktijk overleden Patiënten sectie worden verricht. De kosten van een dergelijke sectie komen daarbij voor rekening van de Dierenartsenpraktijk. Indien de Cliënt hiertegen bezwaar heeft, dan zal de Dierenartsenpraktijk afzien van sectie. De kosten van overige secties komen voor rekening van de Cliënt

Artikel 3: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

De Overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

  1. het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zo nodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  2. het overlijden van de Patiënt;
  3. een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de Behandeling zal worden voortgezet;
  4. een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

Indien de Overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en haar motieven aan de Cliënt uiteenzetten, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht. Werkzaamheden die naar het oordeel van de Dierenartsenpraktijk ondeelbaar zijn, zullen volledig bij de Cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 4: betaling

De Overeenkomst verplicht de Cliënt tot betaling volgens de tarieven van de Dierenartsenpraktijk. De Dierenartsenpraktijk mag haar tarieven eenzijdig verhogen. Als munteenheid voor betaling geldt de Euro. De Dierenartsenpraktijk kan de Cliënt toestaan in een andere courante muntsoort te betalen. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Cliënt. Eventuele kosten verbonden aan betalingen vanuit het buitenland zijn voor rekening van de Cliënt.

Aan de Cliënt kan op verzoek een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend.
Bij het in rekening brengen van de verblijfkosten aan de Cliënt gelden de dag van opname en de dag van afhalen c.q. overlijden van de Patiënt als volledige verpleegdagen.

De betaling is verschuldigd:

  1. direct na het beëindigen van de Behandeling dan wel bij het afhalen van de Patiënt of
  2. indien de Dierenartsenpraktijk besluit tot betaling per factuur, binnen 30 dagen na de factuurdatum: betaling dient in dit geval plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door de Dierenartsenpraktijk opgegeven bankrekening ten name van de Dierenartsenpraktijk onder vermelding van het factuurnummer. Indien een afspraak minimaal 1 werkdag van tevoren is afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij later afzeggen en niet afzeggen wordt het consultbedrag of het bedrag voor een geplande operatie of behandeling in rekening gebracht. Indien de Patiënt is overleden binnen 24 uur voor de geplande afspraak, dan worden geen kosten in rekening gebracht. Het is mogelijk dat een onderdeel van de behandeling niet direct gefactureerd is. Wanneer dit het geval is, volgt een aanvullende factuur

In bijzondere gevallen – ter beoordeling aan de Dierenartsenpraktijk – kan een betalingsregeling worden overeengekomen. Bij een betalingsregeling worden extra kosten in rekening gebracht bij de Cliënt. Op de overeengekomen betalingsregeling zijn alle bepalingen in deze Overeenkomst van toepassing, tenzij daarvan in de betalingsregeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

De Cliënt is te allen tijde verplicht tot betaling en is aansprakelijk bij in gebreke blijven. Dit geldt ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door de Cliënt afgesloten verzekering

Indien meer rekeningen openstaan, worden betalingen geacht te strekken tot voldoening van de oudste openstaande rekening.

Indien de Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, zal Cliënt zonder dat een ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het verschuldigde totale bedrag (incl. de wettelijke rente) tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten en eventueel gerechtelijke kosten in verband met de inning van het bedrag.

Artikel 5: aansprakelijkheid

De Dierenartsenpraktijk aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door Cliënt geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze door haar verzekering is gedekt en tot het bedrag van de door deze verzekering te verstrekken uitkering.

De Dierenartsenpraktijk aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door Cliënt geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze door haar verzekering is gedekt en tot het bedrag van de door deze verzekering te verstrekken uitkering.

De aansprakelijkheid van de Dierenartsenpraktijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt de Dierenartsenpraktijk onverwijld en schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de Dierenartsenpraktijk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

De Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt de Dierenartsenpraktijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou zijn gebaseerd.

Cliënt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk voor alle aanspraken van derden ter zake van het gebruik door die derden van door Cliënt aan hen geleverde of anderszins in het verkeer gebrachte goederen, diensten en/of werken die (mede) op basis van de door de Dierenartsenpraktijk aan de Cliënt geleverde of anderszins in het verkeer gebrachte goederen, diensten en/of werken tot stand zijn gekomen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Dierenartsenpraktijk.

De Dierenartsenpraktijk is ingeval van een diergeneeskundige keuring niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Dierenartsenpraktijk

Het sluiten van een Overeenkomst laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Cliënt en/ of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

Artikel 6: overmacht

De Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt in deze Overeenkomst verstaan: de omstandigheden die de (gedeeltelijke) nakoming van deze overeenkomst verhinderen en niet aan de Dierenartsenpraktijk zijn toe te rekenen.

Artikel 7: overige bepalingen

Het is de Cliënt niet toegestaan andere dan de voor het publiek opengestelde gebouwen en terreinen te betreden anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de Dierenartsenpraktijk. Deze toestemming wordt uitsluitend verleend voor de begeleiding en het bezoeken van de Patiënt.

De Dierenartsenpraktijk is een onderwijsinstelling. De Dierenartsenpraktijk is gerechtigd de Patiënt te gebruiken in het belang van onderwijs. Mocht hierdoor eventueel de verblijfsduur verlengd worden, dan zal de Cliënt daarvoor vooraf om toestemming worden gevraagd. De kosten van verlenging van de verblijfsduur zijn in dat geval voor rekening van de Dierenartsenpraktijk.

De Dierenartsenpraktijk is gerechtigd om ten behoeve van onderzoek en onderwijs te beschikken over restmateriaal van monsters, verkregen ten gevolge van de Behandeling. Van dit restmateriaal worden de eigenaargegevens niet aan derden bekend gemaakt. De materialen verkregen als gevolg van een sectie op de overleden Patiënt kunnen door de Dierenartsenpraktijk bewaard worden en in een later stadium gebruikt worden voor onderwijs en onderzoek.

Indien de Dierenartsenpraktijk onderdelen van de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen, anders dan verkregen ten gevolge van de Behandeling of sectie, wil gebruiken voor onderwijs of onderzoek, zal zij daartoe vooraf toestemming aan de Cliënt vragen.

De Dierenartsenpraktijk is gerechtigd een aan haar toevertrouwde Patiënt te euthanaseren zonder toestemming van de Cliënt. Dit betreft uitsluitend gevallen waarin de Cliënt niet bereikbaar is en het dier ondraaglijk lijdt of gevaar oplevert voor de omgeving. De Dierenartsenpraktijk is in een dergelijk geval niet gehouden tot enige vergoeding jegens de Cliënt en eventuele andere rechthebbenden.

Persoonsgegevens van de Cliënt worden opgenomen in het gegevensbestand FUGA of een ander medisch registratiesysteem ter ondersteuning van de Patiëntenbehandeling en ten behoeve van het onderwijs en onderzoek aan de Dierenartsenpraktijk. Medewerkers en studenten van de Dierenartsenpraktijk zijn gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens van Cliënten. Cliënten zijn gerechtigd hun persoonsgegevens in te zien en te laten wijzigen bij de Dierenartsenpraktijk.

De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

In verband met de privacy van onze medewerkers en studenten is het niet toegestaan om (video-) beelden waarop personen zichtbaar zijn te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Dierenartsenpraktijk en de personen die zichtbaar zijn op de beelden.

Voorts is het in verband met de privacy van onze medewerkers, studenten en patiënt-eigenaren niet toegestaan om op het Dierenartsenpraktijksterrein en in onze gebouwen video- of filmopnamen of foto’s te maken van personen en dieren zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Dierenartsenpraktijk en de personen die zichtbaar zijn op de beelden.

Artikel 8: toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.